Hoppa till innehållet

Nackböle arboretum

Nackböle arboretum

Ordet arboretum betyder samling av eller park med olika trädslag. På 1800-talet och en bit in på 1900-talet hade alla herrgårdsägare med lite självrespekt ett eget arboretum. Nackböle arboretum var Jakob Kavaleffs utställningspark. Han tyckte särskilt mycket om barrträd av olika slag. Han skaffade frön och plantor från utlandet och experimenterade med dem i sin plantskola och i arboretumet. De första träden planterades 1905. År 1961 övergick arboretumet i Helsingfors stads ägo.

Arboretumet har haft goda och dåliga tider. Ibland har trädparken nästan helt glömts bort och skötseln försummats. De första gallringarna i den igenvuxna parken gjordes 1971–72 för att rädda värdefulla trädexemplar. År 1984 fick arboretumet status som naturskyddsområde på grund av värdefulla inhemska och utländska träd, buskar och örtväxter. Området är också viktigt för fågellivet och för de fladdermöss som lever där.

År 2004 genomfördes en omfattande växtinventering i parken. Vid inventeringen hittades 70 taxa (arter, underarter och varieteter), inklusive 53 taxa av buskar. Den senaste underhålls- och dispositionsplanen är från 2006 och gäller naturskyddsområdet och arboretumets utvidgningsdel. Planteringen av nya plantor inleddes våren 2009.

Målet är att arboretumet ska utvecklas till en naturlig, lättskött och mångfacetterad skogsträdgård med ett rikt urval av rätt härdiga inhemska och utländska träd- och buskarter. Urvalet av träd-, busk- och perennarter har följaktligen gjorts mångsidigare, samtidigt som de naturliga lundväxterna har bevarats. Det flerskiktade, skogiga landskapet har bevarats och kompletterats med vackra smålandskap och vyer längs stigen i arboretumet.

Det som gör arboretumet populärt är bland annat de starka färgerna på vår och höst, variationen mellan öppna och slutna utrymmen samt fokus på vackra detaljer. Man har tryggat naturvärdena till exempel genom att så långt som möjligt bevara murkna träd av olika trädslag och i alla former; rottorkade träd, olika höga stubbar samt döda omkullfallna träd. Busksnår, flerskiktad skogsstruktur, gläntor, små bäckar och en skogstjärn erbjuder ett habitat för många arter.

Vid valet av arter att plantera har barrträd gynnats i den västra delen och lövträd i den östra. Planteringarna innefattar enskilda imponerande taxa i grupper på några exemplar och endast i vissa sektioner. Parken är indelad i geografiska sektioner: Europa, Finland, Östasien, Japan, Nordamerika och barrträdssektion. Fokus ligger på arter som var populära i Finland under Kavaleffs tid i början av 1900-talet. Trädslagen är rena arter med känt ursprung samt förädlade eller särskilt utvalda sorter.

År 2012 omfattade plantregistret i Nackböle arboretum över 500 taxa. Förhoppningen är att arboretumet ska utvecklas till ett dendrologiskt centrum för hela Finland i den vackra lantliga naturen, endast en halvtimmes bussfärd från Helsingfors centrum.

I arboretumet häckar också många fågelarter, såsom stenknäck, härmsångare, näktergal, kärrsångare, busksångare, flodsångare och svarthätta.

Arboretums informationstavlor (pdf)

Arboretums infomationstavla

Finland sektion

Europa sektion

Japan sektion

Östasien sektion

Nordamerika sektion

Barrträdssektion

Nackböle arboretum

Yta 2,2 ha

Status som naturskyddsområde 1984, värdefulla inhemska och utländska träd, buskar och örtväxter

Taxa över 750 arter eller sorter

Totalrenovering byggnadskontoret, 2016

Service informationstavlor, naturstig, rastplats, toalett