Rönnbacka ungdomspark öppnades sensommaren 2009 och representerar det senaste inom parkplanering och parktänkande. Den ligger i Lerstrandsparken intill Vanda å och ingår i det omfattande system av grönområden som utgör Helsingforsparken. Ungdomsparken ligger på låglänt mark som tidigare användes för odling och som svämängar, och som kantas av skogsklädda sluttningar i Rönninge och Rönnbacka. I den norra delen av parken har man under de senaste decennierna byggt spelplaner och gångar samt planterat skogsdungar.

Ungdomsparkprojektet fick sin början 1997 när ett skateboardområde byggdes här på initiativ av ungdomarna i grannskapet. En del flickor klagade på att parker alltid skapas för pojkar, och menade att också flickor borde kunna få påverka hur en ungdomspark utformas.

Rönnbacka ungdoms­park Jenni Vidgren
Rönnbacka ungdoms­park Helsingfors stads materialbank
Rönnbacka ungdoms­park Helsingfors stads materialbank
Rönnbacka ungdoms­park Jenni Vidgren

Det var upptakten till ett ungdoms- och flickparksprojekt i Rönnbacka, som startade 2004. Över tvåhundra barn och ungdomar i åldern 7–25 år från skolor, ungdomsgårdar, flick- och pojkgrupper samt skateboardåkare har deltagit i olika faser av planeringen.

Parken har en okomplicerad och öppen komposition som grundar sig på parkens tidigare utvecklingsfaser. Utsikten mot Vanda å och Rönnbacka har bevarats. Parken har tre nya funktionella delar: en flickpark, en pojkpark och en näridrottsplats. De nya aktivitetsområdena ligger intill den nya parkbyggnaden och parkkanten.

Terrängen i flickparken – eller gungparken som den också kallas – är böljande. Här växer amerikanskt häggkörsbär, blodhägg och olika blommande spireasorter. Parkutrustningen som flickorna önskade sig innefattar gungor, karuseller och balansredskap. Gungorna har placerats på ytor som avgränsas av skogsdungar och blommande kullar och som därmed utgör skyddade vistelseplatser.

Flickparken har fyra specialdesignade gungor där man kan sitta mot varandra och till exempel byta hemligheter. Här finns också roliga bollar för balansträning, och tre taktäckta platser där man kan umgås. Den amfiteaterliknande scenen i mitten av parken kan användas för exempelvis dansuppträdanden. Flickorna har också en egen gräsmatta för spel.

En gren av Stickelbackabäcken och en tujahäck delar in området i två delar. Vid änden av bäckgrenen står en parkbyggnad där det åtminstone på sommaren ordnas övervakade aktiviteter och där man kan pyssla vid dåligt väder. På bäckstränderna har det planterats våtmarksväxter, såsom strandlysing, svärdslilja och starr.

Pojkparken är tuffare. Här finns en freestylepark med Finlands största vert, en dirtbana och banor för BMX, skateboarding, blading och scooting. Ungdomarna har själva planerat utrustningen och delvis också byggt den. Aktiviteterna avgränsas av jordvallar, aspar och en kaprifolhäck.

Näridrottsplatsen ligger i ett ovalformat grusfält i närheten av lokala skolor. Runt den inhägnade allaktivitetsplanen går en löpbana. Parkbelysningen förnyades i samband med renoveringen. Också tillgängligheten har beaktats. Terrängen är jämn, med full tillgänglighet till flickparken, vistelseområdet, allaktivitetsarenan och basketplanen.