Ordet arboretum kommer från latinets arbor, som betyder träd. I litteraturen förekommer ordet första gången 1838. Med arboretum avsågs den del av en park där man presenterade och odlade exotiska träd. Idag syftar termen på ett område där det planterats träd och buskar av olika slag och som sköts som en park eller parkskog. Arboretum kallas därför också trädslags- eller trädparker.

Dessa parker behövs för forskning och undervisning samt för växtförädling. För den stora allmänheten är parkerna intressanta besöksobjekt på grund av det rikliga antalet växter – det är som att vara utomlands!

Omgiven av hortensior i Mejlans arboretum Elina Nummi
Frön av japansk vingnöt i Mejlans arboretum Elina Nummi
Ormgranar i Mejlans arboretum Elina Nummi
Trestammad björk i Mejlans arboretum Elina Nummi
Katsura, Meilahden Katsura i Mejlans arboretum Elina Nummi

Gjord stadsnatur

”Den dynamiska perennplanteringen” i Mejlans arboretum är en experimentell plantering från 2012. Den representerar ny slags, hållbarare och mera naturlig användning av perenner, det vill säga fleråriga örtartade blomsterväxter. Modellen för planteringarna hämtas från naturen, där vegetationer består av blandningar av flera olika växtarter som växer i skikt och mellan varandra.

Skötseln av det dynamiska planteringsområdet avviker från det sedvanliga och är närmast riktgivande. Planteringen är avsedd att se ut som en blommande äng där växterna flätar sig samman till varierande och intressanta kombinationer. Fröplantor plockas inte bort och gruppen vattnas inte heller. Växtarterna får flytta sig från en plats till en annan inom planterings området. Det är naturen som styr planteringen med åren. Planteringens utseende varierar också årligen alltefter väderförhållanden och nederbördsmängder.

Planteringsplan

Perenngruppen planterades under gamla, skuggande ginnalalönnar hösten 2012. På marken breddes ut en ogräsduk av återvinningspapper och jutenät. På den lades ett cirka 20 cm tjockt lager perennjord.

Perennplanteringen består av 13 växtarter som trivs i skugga. De planerades bilda tre olika artblandningar. Kompositionen av arterna presenteras i form av riktgivande typrutor. Det finns 4–7 olika arter i varje typruta. Planteringsområdet delades in i rutor på 1,5 x 1,5 meter, där plantorna planterades enligt typrutorna.

Naturen sköter och tackar!

Provplanteringens utveckling har observerats årligen. Eft er de första åren har planteringen klarat sig så gott som utan skötsel. Den har utvecklat av sig själv på samma sätt som naturliga lundar. Helsingfors stad har åtagit sig att se till naturens mångfald. Därför kommer vi att anlägga flera dynamiska perennplanteringar i våra grönområden.

Mejlands parkarboretum informationstavla (pdf)