Urskogsområdet skyddades från avverkning på 1930-talet och den 10 maj 1984 fastställdes skyddsstatus för området. Den stämningsfulla gamla skogen hyser ett mångsidigt urval av organismer. Ett stort antal tickor och andra svampar samt insekter lever på eller i de döda träden, vare sig de har fallit omkull eller ännu står upprätt. Både de murkna träden och insekterna lockar till sig hålbyggande fåglar, såsom hackspettar och trädkrypare. Fågellivet i skogen är rikt och här häckar till och med krävande fåglar, såsom mindre flugsnappare. Däggdjuren i området innefattar grävlingar, rävar, ekorrar och harar.

För att bevara friden i den gamla skogen är det endast tillåtet att röra sig på markerade stigar. Skyddsområdet har tre entréer, med en informationstavla vid var och en. Här hittar du en broschyr över området (på finska).

Skogskärrsstigen, skog som ska återställas 100 ha

I väster övergår urskogsområdet i gammal skog samtidigt som området med lundkärr blir allt mer naturligt. I den nordvästra delen av urskogsområdet fortsätter ”urskogsstigen” som Skogskärrsstigen.

Skogskärrsstigen byggdes 2011 till naturstig för att visa hur skogar återställs till ett naturligt tillstånd. Bland annat via spångar leds besökare djupt in i skogen. Informationstavlor längs stigen beskriver hur den tidigare utdikade skogen återställs till ödemark och vilka förändringar som kan observeras i naturen.

Skogen i området som ska återställas avverkas inte, och döda träd får murkna i fred. Det viktigaste föremålet för projektet är den frodiga cirka 10 hektar stora lundkärrsdalen i öster, som har varit utdikad sedan början av 1900-talet. År 2005 dämdes dikena upp för att höja vattenytan till den tidigare naturliga nivån.

Skogskärrsstigen är cirka 1,2 kilometer lång. En större informationstavla finns i båda ändar av stigen och dessutom finns mindre tavlor utmed stigen. Stigen är markerad med gransymboler och blågula band. Den är smal och underhålls inte på vintern. Vid de våtaste ställena har det byggts spångar. Stigen lämpar sig inte för barnvagnar.

Återställningsarbetet har redan förbättrat livsmöjligheterna för många djur-, växt- och svamparter i området och biodiversiteten väntas ytterligare öka i framtiden.