Parken vid Villa Anneberg ligger i Gammelstadens historiskt värdefulla område. Byggnaderna, trädgården och den ovanligt omfattande ekdungen uppe på backen avspeglar parkens historia och hur trädgårdskultur och strävanden att göra platsen vacker var drivande faktorer.

När Gustaf Otto Wasenius (1789–1852) år 1826 arrenderade området för att bygga en sommarvilla för familjen, var ett av arrendevillkoren att landskapet vid infarten till staden skulle förskönas. Längs Tavastvägen byggdes en stengärdsgård och planterades ekar, av vilka en del fortfarande står kvar. På den tiden var den steniga backen kal och åkrarna torftiga. Gustaf Otto Wasenius var aktiv inom många områden: han var tobaksfabrikör, huvuddelägare i Gammelstadens kvarn, ägare till ett tryckeri, jordbrukare, bokhandlare, utgivare av Helsingfors Tidningar, ordförande för stadens äldste och mycket inflytelserik i stadens politiska liv.

Villa Anneberg, på finska Annala, fick sitt namn efter Wasenius fru Anna. Villans trädgård utvecklades till ett representativt och mångsidigt centrum för trädgårdskultur. Efter att Villa Anneberg på nytt övergick i stadens besittning hyrdes byggnaderna ut som bostäder och arbetslokaler. Under decenniernas lopp blev den en gång så blomstrande trädgården en mycket enklare gårdsmiljö, och odlingsmarkerna användes både för kommersiell odling och som odlingslotter.

Ny uppblomstring

Upprustningen av området med odlingslotter blev klar 1999 och hyrdes då ut till Nyttoväxtföreningen rf. Upprustningen av parken inleddes samma år. Utformningen tog avstamp i platsens historia och kombinerade restaureringen av äldre element med införandet av nya teman.

Parkens gångar och utsiktsplatser från 1800-talet restaurerades. Även formträdgården från början av 1900-talet som låg framför villan rustades upp, liksom trädgårdshusets terrass, nyttoträdgårdarna intill orangeriet och dammen med rudor vid Tavastvägen.

Formträdgården framför Villa Anneberg skapar en visuell förbindelse mellan huvudbyggnaden och Tavastvägen Hemmo Rättyä
Den upprustade dammen med rudor i parken vid Villa Anneberg intill Tavastvägen Marli Masalin
Formträdgården framför Villa Anneberg Hemmo Rättyä
Det växer också rikligt med olika pioner vid Villa Anneberg Hemmo Rättyä
Besökare kan beundra historiska rumsväxter i Villa Annebergs orangeri Roy Koto
En del av den allmänna parken vid Villa Anneberg består nu av odlingslotter som kan hyras Roy Koto

Minnesstenen över Gustaf Otto och Anna Wasenius flyttades från kanten av parkeringsplatsen till avsatsen i änden av stigen, där ett lusthus en gång hade stått. Formträdgården som rustats upp i historisk anda skapar en visuell förbindelse mellan huvudbyggnaden och Tavastvägen. Arrangemangen av moderna växter representerar olika stilar.

Upprustningen av trädgården vid Villa Anneberg blev klar 2000. Projektet genomfördes i samarbete mellan Helsingfors stads stadsplaneringskontor, byggnadskontoret och Nyttoväxtföreningen. Fastighetskontoret omvandlade ett gammalt uthus (djurstall samt bostad) till kurslokaler för Annebergs trädgård. Den historiska inramningen kompletteras av ett orangeri, dvs. vinterväxthus, som byggdes 1844 och renoverades 2000.

Den offentliga parken har byggts ut med odlingslotter för uthyrning och med demonstrationslotter med olika teman, såsom medicinalörter, färgväxter, Helsingfors gamla parkrosor, historiska syrener, traditionella perenner och sommarblommor samt med en bärträdgård, köksträdgård, permakulturträdgård och fjärilsträdgård.

Idag är Anneberg populär bland många av Nyttoväxtföreningens medlemmar och andra stadsbor, som kan delta i kurser och evenemang i parken. Särskilt odlingslotterna är imponerande. Tre generationer av släkten Wasenius lämnade efter sig ett viktigt bidrag till stadsbilden. Områdets betydelse för rekreation och naturupplevelser kommer att öka i takt med att befolkningen i Arabiastranden växer.