Varhelaparken är en liten närpark med en ståtlig klippvägg och 0,64 ha skog där det växer tall, björk och gran av olika ålder samt en viss mängd rönn, asp och sälg. Parken rymmer också en liten rhododendronplantering. År 2001 genomgick Varhelaparken en lätt renovering; några lekparksredskap och bänkar ersattes och den vackra klipphällen frilades.

Den mer traditionella parkdelen är varsamt planerad. Foten av klipphällen har belagts med natursten som dekoration, men stenläggningen ska även bidra till dräneringen. Parken har också försetts med motionsredskap, som särskilt är avsedda för ungdomar.