Tävling ledde till speciell park

Parken som ligger mellan Viksvägen, Rönnbackavägen, Viksbågen och Pasteursgatan har ett formspråk i en klass för sig. Helsingfors stad, Senatfastigheter och Helsingfors universitet arrangerade tillsammans med Finlands Landskapsarkitektförbund en arkitekttävling om parken 2002. Det rörde sig om en inbjuden tävling och den vanns av landskapsarkitekt Soile Heikkinen med bidraget Galleriat (”Gallerier”).

Utgångspunkterna för planeringen var utmanande: en del av området bestod av restaurang Viikin kartanos gårdsplan, en del av övergiven åkermark, gamla vägar och banvallar. Parken omges av livliga trafikleder, och alldeles intill ligger Viks viktigaste affärscentrum Prisma. Avsikten är att parken ska vara rekreationsplats för studerande, invånare och universitetsanställda, och den är dessutom en viktig genomgångsled. Den används också i universitetsundervisningen.

Det historiskt värdefulla hemmanet Viks ladugård grundades redan på 1500-talet och ansluter nu på ett intressant sätt till den moderna vetenskapsparken. Den gamla stenmuren, som avgränsar gårdsplanen mot öster och norr, har nu byggts ut längs hela kanten mot Rönnbackavägen. Tack vare muren utgör parken en egen helhet i den förändrade omgivningen.

Växtgallerier och herrgårdens gårdsplan

Parken är indelad i två delar: omgivningen kring Viks ladugård samt den moderna södra delen av parken. En gång- och cykelväg går mellan de två delarna. Utmed denna led finns små öppna platser där man kan stanna till och t.ex. sätta sig en stund. De öppna platserna är också lämpliga för olika slags evenemang. På avstånd verkar parken enkel och lättöverskådlig, men är man väl inne i parken öppnar sig en rik inre värld.

Rosengalleriet i Landshövdingsparken hyser universitetets rosenträdgård med en samling på totalt 32 rosensorter Elina Nummi
Prydnadsgräs i Aspgalleriet i Landshövdingsparken Elina Nummi

Den södra delen domineras av imponerande trädkantade ”gallerier”. De solfjädersformigt placerade gallerierna bjuder på en utsikt mot söder och det öppna landskapet i Vik. Galleriernas gröna väggar påminner om de alléer som av tradition har hört till herrgårdar.

De tre gallerierna bildar rumslika utställningsutrymmen för universitetets demonstrationsträdgårdar. Rosengalleriet avgränsas av en klippt granhäck och hyser universitetets rosenträdgård med en samling på totalt 32 rosensorter. Aspgalleriet kantas av höga pelaraspar och här kan man studera perenner och prydnadsgräs. Lönngalleriet omges av lönnalléer och pryds av nio olika busksorter. En gång av trä löper genom buskgrupperna. Här kan besökaren se purpurspirea, gulbladig smällspirea, mustilahortensia, röd aronia, körsbärsbenved, fagertry, japansk azalea, kantgetris och blodkornell.

Växterna i Landshövdingsparkens gallerier är grupperade i små öar så att varje ö består av en växtart eller sort Satu Tegel
Aspgalleriet i Landshövdingsparken kantas av höga pelaraspar och här kan man studera perenner och prydnadsgräs Elina Nummi
Hortensier i Lönngalleriet i Landshövdingsparken Elina Nummi
Lönngalleriet i Landshövdingsparken pryds av nio olika busksorter Vladimir Pohtokari]

Växterna i gallerierna är grupperade i små öar så att varje ö består av en växtart eller sort. Växterna har valts ut tillsammans med universitetet för att bilda intressanta demonstrationsgårdar som lämpar sig för undervisning. De fungerar också som demonstrationsgårdar för allmänheten och kompletterar utbudet i det intilliggande Gardenia.

Mellan gallerierna finns gräsmattor där man i lugn och ro kan flanera eller sätta sig på någon av bänkarna. Till våren får gräsmattorna färg av lökblommor som planterats så att de bildar ett system av linjer. Den tvärgående huvudleden genom parken är upplyst av stolparmaturer. När de levande väggarna i gallerierna har vuxit fullt ut är det meningen att de ska upplysas inifrån, så att de blir inbjudande, ljusskimrande utrymmen i landskapet.

Herrgårdens historiska gårdsplan ska ännu rustas upp. Den har behandlats varsamt i planen. Gårdsplanens struktur ska göras klarare, de ursprungliga växtarrangemangen återskapas och träd i dåligt skick ersättas med nya. Intill mangårdsbyggnaden och det gamla bostadshuset arrangeras blomrabatter av gamla perennsorter. Också de nya fruktträdgårdarna, som planteras öster och väster om mangårdsbyggnaden, kommer att påminna om det förflutna. Vid sydöstra hörnet av byggnaden står en ståtlig gammal ek, och intill den placeras restaurangens uteservering.

Som avslutning på Det gröna året 2008 invigdes parken för allmänheten den 14 november kl. 16.15. Under invigningen uppträdde eldkonstnärer och dessutom kunde konstnär Teemu Nurmelins ljuskonstverk Kasvu (”Tillväxt”) beskådas under en vecka i parken, som en del av evenemanget Ljusets krafter. Soile Heikkinen, som hade planerat parken, presenterade den för allmänheten.

Gårdsplanen i det historisk värdefulla hemmanet Viks ladugård, som grundades redan på 1500-talet, ingår i Landshövdingsparken Vladimir Pohtokari