Lillkallviksparken är förbryllande i det i övrigt så moderna Solvik. Mitt bland träden finns en formträdgård och en jonisk kolonnad! Bakgrunden till den överraskande parken ligger i Nordsjös historia som villasamhälle.

Lillkallviksparken hörde ursprungligen till byggmästare Jalmari Syvähuokos sommarvilla Hietala som byggdes 1923. Norr om villan lät Syvähuoko bygga en axial formträdgård som antagligen ritades av den berömda finländska trädgårdsarkitekten Paul Olsson (1890–1973), med en halvcirkelformad jonisk kolonnad i ena änden. Trädgården innefattade också ett växthus där man odlade vindruvor. Det finns rikligt med fotografier av den ursprungliga trädgården, och en växtinventering har gjorts. När parken byggdes beslutade man att respektera denna historia.

Formträdgården är en pärla i Solvik, en påminnelse om områdets förflutna. Huvudgången leder från Villa Lill Kallvik till den restaurerade joniska kolonnaden. Halvvägs längs gången finns ett runt parti med en solklocka.

Ädelros. Hemmo Rättyä
Den axiala formträdgården vid Villa Lill Kallvik i Lillkallviksparken i Nordsjö, med en halvcirkelformad jonisk kolonnad i ena änden. Hemmo Rättyä
Bakom den joniska pelarraden i Lillkallviksparken ligger ett intressant skogsparti med naturliga växter bland höga tallar. Det har utformats så att det till exempel kan utnyttjas i skolans biologiundervisning. Hemmo Rättyä
Lindallén längs västra sidan av formträdgården. Hemmo Rättyä

Gångarna kantas av klippta idegranshäckar. Framför Villa Lill Kallvik växer ädelrosor och i det runda partiet marktäckande rosor. Lindallén längs västra sidan av formträdgården har förnyats, medan björkarna längs den östra sidan är ursprungliga. Andra träd i den ursprungliga formträdgården som har bevarats innefattar tujor och ädla lövträd samt största delen av tallarna. Schersminbersåerna på båda sidor om den joniska kolonnaden har förnyats.

Villa Hietala ägdes länge av bolaget Saseka och under denna tid fick den en flygel, och hela villan rappades. År 1975 övergick villan i stadens ägo och senast användes den som privat bostad, och då försummades trädgården. Formträdgården hade vuxit igen och var i dåligt skick. Nu är villan skyddad och dess nuvarande namn är Villa Lill Kallvik. Villan sköts av Stiftelsen Helsingfors stads 450-årskonstnärshus och hyser en bostad och arbetslokaler.

Intill parken ligger grundskolan Aurinkolahden peruskoulu med 700 elever samt daghemmet Auringonpilkku och därför har flödet av människor genom parken styrts med hjälp av ett nätverk av gångar. De två idrottsplanerna används av skolan. Bakom den restaurerade pelarraden ligger ett intressant skogsparti med naturliga växter bland höga tallar. Skogspartiet har utformats så att det till exempel kan utnyttjas i skolans biologiundervisning.