Antalet pollinerare har rasat och den biologiska mångfalden bland arterna har minskat betydligt överallt i världen. I synnerhet har användningen av skadliga växtskyddsmedel samt tät stadsbyggnad orsakat betydande skador för många pollinerare. Det är emellertid viktigt för den biologiska mångfalden att pollinerare mår bra och detta utgör även ett livsvillkor för produktionen av livsmedel för människor, eftersom flera grödor och sådana vildväxter som producerar bär förökar sig och producerar skörd med hjälp av insektpollination.

Insekthotell är boplatser som planerats för honungsbin och humlor samt rovsteklar som bor i staden. Vid sidan av insekthotellen är det mycket viktigt att utveckla stadens grönområden så att de lämpar sig bättre för pollinerare. Välmående hos pollinerare och andra insekter som bor i staden kan stödjas i synnerhet genom att gynna växtlighet med flera arter som blommar under hela vegetationsperioden och producerar rikligt med nektar och pollen. Genom detta kan man också främja stadsnaturens biologiska mångfald i större utsträckning. Dessutom ska man undvika användningen av alla insektsmedel och växtskyddsmedel särskilt i närheten av insekthotellen.

Helsingfors stad har en egen insekthotellkollektion. Kollektionen innehåller tre olika insekthotell som är avsedda för olika offentliga stadsmiljöer såsom parker, koloniträdgårdar och skolgårdar. Alla kommuner, föreningar och privata personer kan fritt använda både Helsingfors insekthotellkollektion och handboken för grundande av insekthotell.

Insekthotellen är ämnade för sådana stekelarter som bygger bo i hål som vildbin, solitära getingar och rovsteklar. Därtill kan även parasitarter hos de ovan nämna pollinerare bo i hotellen. Vildbina producerar inte honung, men de är utmärkta pollinerare. Solitära getingar och rovsteklar fångar larver av många sådana arter som kan klassificeras som skadeinsekter, vilket minskar behovet av att använda bekämpningsmedel. Vildbina och solitära getingarna är fridsammare än steklarna som bor i samhällen och stör huvudsakligen inte människor. Parasiterna är egentligen inte heller till skada utan utgör också en viktig del av en biologiskt mångfaldig stadsmiljö.

Insekthotellen har ett mångsidigt urval trädhål i olika storlekar samt strån av olika ihåliga växter. Varje hona bygger sitt eget bo genom att dela ett trädhål eller strå till separata kamrar med hjälp av bladrullar eller lera. I kamrarna lagras näring – antingen pollen eller andra insekter beroende av arten. Vuxna steklar använder blommors nektar som näring. Därför är det viktigt att det omkring insekthotellet finns tillräckligt med olika blommande växter.

I första hand är insekthotellen avsedda som boplatser för insekter men erbjuder också en bra möjlighet för människor att bekanta sig närmare med pollinerares liv. En del av Helsingfors insekthotell har en tittglugg genom vilken man också kan följa vad som sker inom bona.

Delta i artuppföljning vid insekthotellen genom att identifiera stekelarter som bor i hotellet till exempel med hjälp av appen iNaturalist. Du kan anteckna dina observationer i Finlands Artdatacenters databas Laji.fi, där man samlar in information om artantal och arter som förekommer i Finland. Foton som har tagits av Helsingfors insekthotell kan delas i sociala medier med hashtaggen #helsingforsinsekthotell.

Mer information:

Karilas, A., Kullberg, J., Lupunen, E., Mäkinen, S. & Saastamoinen, S. (2022) Fler pollinerare till Helsingfors! Helsingfors insekthotell – handbok för byggande och underhåll. Helsingfors stadsmiljösektors publikationer 2022:1