Hoppa till innehållet

Blommande fickparker i det urbana Gräsviken

Kabelparken

Parken är byggd på Kabelfabrikens före detta parkeringsplats. År 1998 sanerades marken i den blivande parken och i det intilliggande bostadshusets gård på order av miljömyndigheterna. Jordmassor som var förorenade med tungmetaller avlägsnades.

Kabelfabriken har utvecklats till en urban torgpark då markanvändningen i området har förändrats, vilket har fått effekter för hur parken används och hur man går genom parken.

Parken är uppdelad i två klart olika delar. Den östra delen är en öppen plats av torgkaraktär belagd med gatsten av granit i olika färger. Stenbeläggningen bildar en levande yta med ett vågmönster som förenar parken med både havet och områdets industriella historia – elektriska vågor gick genom de jättelika sjökablar som i tiderna tillverkades i kabelfabriken. Idag erbjuder Kabelfabriken kulturella och kulinariska upplevelser, och i Sjökabelhallen ordnas evenemang av många slag.

Rader av lindar planterades i triangelform och det skapade ett tak av löv ovanför fotgängarna mitt bland de omgivande höga byggnaderna. Horisontellt begränsas sikten endast av lindstammarna och av barrträdsbuskar bakom bänkraderna. Den vertikala sikten har medvetet begränsats genom att träden är tättplanterade och formklippta, vilket leder till ett tätt och enhetligt kvist- och lövtak. De formklippta träden skuggar inte heller de omgivande bostäderna för mycket. Längs den östra kanten av parken står en rad små blommande träd som framhäver parkens nord-sydliga gräns.

Intill Kabelfabriken och de närmaste bostadshusen ligger en spelplan som avgränsas mot omgivningen av träd, buskar och slingerväxter. Spelplanen har dimensionerats, och försetts med linjer, så att det ska gå att spela olika bollspel.

Parkens rätt sparsamma möblering består av bänkar, ljuspollare och sopkärl. Pollarna är placerade så att de förhindrar otillåten parkering.

Kabelparken

Yta 5 972 m2

Planering Puutarhakonsultit Oy, 1996

Kabelparken

Yta 5 972 m2

Planering Puutarhakonsultit Oy, 1996